Finanse osobiste

Finanse osobiste to dość często używane określenie do opisania tego, w jaki sposób zarządzamy swoim domowym budżetem. Okazuje się jednak, że jest to także nazwa dziedziny nauki, która ma do tego trochę bardziej statystyczne podejście. Warto jednak zapoznać się z wynikami badań uczonych, które mogą mieć także wpływ na to, ile pieniędzy będziemy mieć na swoim koncie. Finanse osobiste jako dziedzina nauki zajmuje się między innymi analizą różnych potrzeb występujących w gospodarstwach domowych i sposobami ich zaspokajania. Drugą dużą gałęzią jest badanie zachowań konsumentów. Często są także badane skłonności do oszczędzania oraz inwestowania. Sposób, w jaki inwestujemy, wydajemy i oszczędzamy jest po części związany z kulturą, z jakiej pochodzimy, ale głównie oparty jest na czynnikach opisujących daną gospodarkę oraz zapowiedziach specjalistów. Mamy tendencję do oszczędzania, gdy gospodarka ma zwalniać i wydajemy więcej, gdy rusza dodatkowa produkcja, dodatkowo napędzając popyt. Finanse osobiste to bardzo przydatna dziedzina, która opisuje nie tylko ekonomiczne czynniki, ale mówi też dużo o narodach i ich przyzwyczajeniach oraz podejściu do pieniądza. Niektóre narody inwestują w wiedzę, inne w dobra. Dopiero szersza perspektywa pozwala dojrzeć te trendy.

Polityka gospodarcza

Polityką gospodarczą zwykło się nazywać jedną z dziedzin ekonomii, zajmującą się opisem współistnienia państwa oraz gospodarki i ich wzajemnych relacji. Polityka gospodarcza jest zarówno formą gospodarczej praktyki państwa, jak i nauką stosowaną, używaną przez ekonomistów oraz polityków i ich doradców. Stanowi ona też często istotne narzędzie dla partii politycznych, które realizują założenia swojego programu lub negocjują z potencjalnym koalicjantem. Można ją podzielić zarówno na politykę makroekonomiczną, jak i mikroekonomiczną. Ta pierwsza zajmuje się głównie częścią społeczną danego procesu gospodarczego i ma wpływ na tworzenie budżetu państwa. Polityka mikroekonomiczna zajmuje się natomiast produkcją, handlem czy rynkami poszczególnych usług i towarów. Można tu zaliczyć politykę przemysłową i politykę rolną. Ogólnie na politykę gospodarczą państwa składa się wiele, często konkurujących ze sobą części systemu gospodarczego, które muszą się znaleźć w położeniu równowagi. Na kształt ostatecznej polityki gospodarczej ma także wpływ m. in. socjologia, politologia czy wpływ mediów. Jest więc to bardzo skomplikowana dziedzina, od której zależy często wydajność całej gospodarki i ogólny stan dobrobytu w społeczeństwie.

Globalizacja gospodarki

Ekonomiści od dłuższego czasu zauważają znaczący wpływ zjawiska globalizacji gospodarki. Są to wszystkie procesy, które dążą do przenoszenia produkcji i handlu do miejsc, które najlepiej odpowiadają potrzebom danej firmy. Zdecydowany wpływ na rozwój globalnej gospodarki ma powstanie różnych podmiotów, które dążą do liberalizacji handlu międzynarodowego oraz do przepływu towarów i kapitału. Wymienić tu można przede wszystkim Światową Organizację Handlu, ale takie organizacje jak Unia Europejska także wpłynęła na większy przepływ towarów i usług (między państwami członkowskimi). Globalizacja zachodziła już od dawna, ale dopiero w ostatnich dziesięcioleciach proces ten znacznie przyspieszył. Miał na to wpływ błyskawiczny rozwój na rynku nowych technologii i obniżenie kosztów w dziedzinie informatyki. Dzięki temu, wiele osób, które mają problem ze swoim sprzętem lub usługami w Stanach Zjednoczonych, może dodzwonić się do konsultanta w Indiach. Innym jaskrawym przykładem globalizacji gospodarek jest przenoszenie fabryk odzieży np. do Bangladeszu oraz Indii. Chiny, które przez wiele lat produkowały ubrania, w ostatnich latach zainwestowały znaczne pieniądze w transformację swojej gospodarki i rozbudowę sektora zaawansowanych technologii.

Gospodarstwo domowe

W rozmowach ekonomistów czy polityków, które możemy usłyszeć w telewizji lub radiu, często pada fraza gospodarstwo domowe. Każdy z nas intuicyjnie wie, czym ono jest. Nie każdy jednak wie, że na co dzień tym podmiotem gospodarczym zajmują się tysiące badaczy, którzy działają na uniwersytetach i w firmach doradczych, które obsługują partie polityczne, przedsiębiorstwa czy ministerstwa. Gospodarstwem domowym określa się zazwyczaj wspólnie utrzymujących się mieszkańców jednego lokalu. Najczęściej są on ze sobą spokrewnieni lub spowinowaceni, ale nie jest to warunek konieczny. Stan gospodarstwa domowego można opisać zarówno ich średnim przychodem na głowę, jak i obecnym majątkiem. Można także badać zdolność do oszczędzania i wydawania pieniędzy w poszczególnych gospodarstwach. Ekonomiści, do spółki z socjologami, badają także inne, społeczne, funkcje gospodarstw domowych. Tu skupiają się na przykład na edukacji i wykształceniu, dbaniu o zdrowie, wykupionych dodatkowych świadczeniach, sposobie spędzenia wolnego czasu czy ilości dzieci i sposobie ich wychowania. Takie badania mają także duże znaczenie np. dla sieci marketów, które powstają w okolicy zamieszkanej przez osoby najbardziej zbliżone profilem do typowego konsumenta danych marek.

Ekonomia ekoliczna

Ekonomia podzielona jest na wiele dyscyplin, związanych z rozwojem różnych gałęzi gospodarki. Jedną z takich nauk, działających w ramach ekonomii, jest ekonomia ekologiczna. Zajmuje się ona opisem oraz analizą różnych procesów gospodarczych i społecznych, powiązanych z wykorzystaniem i ochroną różnych systemów ekologicznych. Jest ona podstawowym narzędziem tzw. zrównoważonego rozwoju, który polega na tym, że gospodarka wykorzystuje tylko tyle zasobów, by nie doprowadzić do całkowitego ich zaniku. Ma to duże znaczenie np. przy połowie ryb. Ekonomia ekologiczna tworzona jest nie tylko przez ekonomistów, ale także specjalistów od planowania przestrzennego, demografii czy ekologii. Głównie skupia się na kapitale przyrodniczym, zrównoważonym rozwoju oraz efektach zewnętrznych podejmowanych działań. Istotnym punktem jest także sprawiedliwość wewnątrzpokoleniowa i międzypokoleniowa. Ekonomiści z tej dziedziny są bardziej skłonni do redystrybucji dóbr, wprowadzenia progresywnej skali podatkowej i dodatkowego oprocentowania kapitału. Zasoby naturalne mają być traktowane jako dobro, które zostanie przekazane następnym pokoleniom. Dlatego też istotne są wszystkie działa podejmowane w celu ich ochrony.

Oszczędzanie a inwestowanie

Gdy w pracy dostaniemy premię lub po prostu zarabiamy więcej, niż wydajemy na codzienne potrzeby, pojawia się pytanie – co zrobić z nadmiarem pieniędzy. Niektórzy nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie inaczej jak "wydać". Dlatego też kupują różne, zbędne im przedmioty, jak ubrania i sprzęt RTV. Gorzej, gdy w pewnym momencie tracą pracę i nie mają odłożonych żadnych pieniędzy. Warto więc oszczędzać pieniądze i mieć z czego korzystać w czasie czarnej godziny. Oszczędzać można na różne sposoby. Oczywiście, można wypłacać pieniądze i chować je w jakimś miejscu. Jednak wciąż bezpieczniej trzymać pieniądze w banku na jednym z kont oszczędnościowych lub na tzw. skarbonce. Skarbonki w różnych bankach działają inaczej, ale zazwyczaj mają podobny schemat. Mogą one działać automatycznie, oszczędzając pieniądze przy każdej transakcji, którą wykonujemy. Gdy mamy więcej oszczędności, część możemy zainwestować. Wiąże się to z większym ryzykiem, bo możemy trafić na zły instrument lub czas na rynku i nie zarobić, a nawet stracić. Można więc zainwestować w fundusze, na które składają się różne inwestycje, o różnym stopniu ryzyka. Wtedy mamy większe szanse, że zarobimy więcej, niż podczas zwykłego oszczędzania na koncie.

Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna obejmuje zagadnienia związane z różnymi formami gospodarki społecznej. Zdaje się ona przechodzić w ostatnich latach renesans, a w Polsce zaczyna się mówić coraz częściej o modelach stosowanych w gospodarkach skandynawskich oraz zachodnioeuropejskich. Gospodarka społeczna to system różnych organizacji i podmiotów, takich jak fundacje, spółdzielnie, stowarzyszenia czy towarzystwa ubezpieczeń społecznych. Mają one duży wpływ nie tylko na wytwarzanie kapitału finansowego, ale dbają też o więzy społeczne, zapobiegają wykluczeniu społecznemu, a przy okazji np. chronią środowisko naturalne. Podmioty gospodarki społecznej skupiają swoją uwagę głównie na osobach bezdomnych, długotrwale bezrobotnych czy wychodzących z uzależnień. W Polsce działają m. in. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i spółdzielnie socjalne. Ekonomia społeczna zajmuje się także opisem tego, w jaki sposób w gospodarce danego kraju dzielone są dobra między poszczególnymi jego członkami. Występuje tu na styku podstawowej ekonomii, a także nauk społecznych, jak socjologia. Próbuje też wpływać na polityków, by uwzględniali w swoich działaniach tych, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują.

Makroekonomia

Makroekonomia to część wiedzy ekonomicznej, która posługuje się zbiorczymi danymi dotyczącymi wszystkich elementów działających w ramach badanego systemu gospodarczego. Opisuje ona ogólne trendy dotyczące różnych wskaźników i występujących między nimi zależnościami. Makroekonomia zajmuje się przede wszystkim tym, w jaki sposób wytwarzany jest dochód narodowy, jak na gospodarkę wpływa bezrobocie czy inflacja. Opisuje też działalność i politykę m. in. banku centralnego i ministerstwa finansów. Makroekonomia działa nie tylko działalność poszczególnych państw, ale może być też stosowana do opisu większych tworów gospodarczych, jak np. Unia Europejska. Wykorzystuje się ją też do opisu ogólnego stanu wszystkich gospodarek świata, co ma duże znaczenie ze względu na obecną globalizację gospodarczą. Ekonomiści tej dziedziny starają się znaleźć i opisać różnego typu związki przyczynowo-skutkowe, które zachodzą między zjawiskami w gospodarce. Istotną częścią działalności makroekonomistów jest także próba przewidzenia przyszłego rozwoju poszczególnych gospodarek. Może mieć to duży wpływ np. na fundusze inwestowane w gospodarkach rozwijających się, aczkolwiek trzeba pamiętać o wielu czynnikach, w tym politycznych, które mogą odwrócić dany trend.

Kapitał społeczny

Kapitał społeczny to termin pochodzący z obrzeży socjologii i ekonomii. Oznacza on tę część kapitału, która oparta jest na relacjach społecznych zachodzących w danej grupie. Przez lata wytworzyły się różne definicje tego pojęcia, tworzone przez różnych ekonomistów. Ogólnie jednak są oni zgodni, że chodzi o całościowy obraz społeczeństwa – ilość kontaktów w danej grupie społecznej, ich zależności, zaufanie między jednostkami i zdolność do współpracy. Jest to jeden z głównych pozaekonomicznych źródeł rozwoju gospodarczego. Wielu ekonomistów obecnie prowadzi badania kapitału społecznego, a ich wyniki naukowe używane są przez różnego typu organizacje, jak Światowa Organizacja Handlu albo Bank Światowy. Kapitał społeczny można też podzielić na dwa typy – wiążący oraz pomostowy. Pierwszy mówi o relacjach w danej grupie społecznej, drugi o relacjach z innymi grupami. Tym, co wyróżnia kapitał społeczny od innych form kapitału jest fakt, że nie jest on zużywany w czasie. Działa tu raczej sprzężenie zwrotne dodatnie. Każdy wzrost prowadzi do kolejnego pomnożenia kapitału. Dlatego jest to ważny element badań prowadzonych przez specjalistów ekonomii, finansach czy socjologii, mający wpływ na rozwój całych państw.

Mikroekonomia

Mikroekonomia jest działem większej nauki – ekonomii, która zajmuje się przede wszystkim badaniem poszczególnych wyborów ludzkich dotyczących wydawania czy oszczędzania pieniędzy. Ma ona duży wpływ na to, jak powinny działać nasze firmy, jak konstruować oferty i jak prowadzić sprzedaż. Jest to nauka, która nie zajmuje się "większym obrazem", a skupia się na szczegółowym opisie i analizie poszczególnych decyzji jednostek na różnych rynkach. Ma więc ona zastosowanie nie tylko na rynku produktów, ale też na rynku ubezpieczeń czy finansowym. Głównym działem mikroekonomii jest tzw. teoria rynku. Skupia się ona na opisywaniu zależności popytu i podaży. Opisuje też zagadnienia związane z optymalizacją zachodzącą po obydwu stronach wymiany. W książkach z dziedziny mikroekonomii znajdziemy więc zarówno opisy poczynań konsumentów jak i producentów. Dzisiaj, w tej dziedzinie nauki, często korzysta się z modelowania matematycznego. Pozwala ono na szybkie uzyskanie wyników i określenie trendów. Wiele osób, które są dzisiaj związane z tą gałęzią ekonomii, wcześniej kończyło właśnie studia matematyczne. Chętnie wykorzystuje się także różne metody statystyczne, wykorzystywane do testowania hipotez.

Czy warto korzystać z usług doradcy finansowego ?

Doradztwo finansowe prężnie rozwija się w Polsce. Kim jest doradca finansowy? Czym się zajmuje i czy warto korzystać z jego usług ?

Doradca finansowy to zawód, który jest wykonywany przez niezależnych, nie związanych z żadną inwestycją finansową profesjonalistów, których rolą jest ochrona majątku klienta, poprzez przekazanie mu merytorycznej wiedzy, co do tego jak nim zarządzać. Jednakże doradca finansowy, to również specjalista, który zajmuje się bezpieczeństwem finansowym klienta poprzez analizowanie jego potrzeb i dobieranie produktów finansowych.
Niestety, poprzez niesprecyzowane przepisy, możemy pomylić doradcę finansowego z osobą, która zajmuje się po prostu sprzedażą produktów finansowych. Często ma to miejsce w punktach obsługi klienta lub poprzez drogę telefoniczną. Na szczęście Komisja Nadzoru Finansowego pracuje nad zmianą przepisów, na korzyść klienta, co z pewnością ograniczyłoby pole manewru sprzedawcom usług bankowym, które nie mają nic wspólnego z doradztwem finansowym.

Z całą pewnością warto korzystać z usług kompetentnego doradcy finansowego. Musimy jednak się upewnić, że doradca z którego usług chcemy korzystać to osoba godna zaufania, umiejętnie poruszająca się w branży usług finansowych i która rzetelnie przeprowadzi dla nas analizę finansową.

Jakie są źródła finansowania biznesu ?

Każda firma, przedsiębiorstwo przechodzi przez różne cykle działalności. Bardzo często, aby móc płynnie funkcjonować oraz rozwijać się, potrzebuje pozyskiwać kapitały. Gdzie i jak pozyskiwać środki, które pozwolą przedsiębiorstwu utrzymać się na konkurencyjnym rynku ?

Wyróżniamy następujące źródła finansowania: kapitały własne oraz kapitały obce. Kapitały własne dzielą się na: zapasowy, zakładowy, rezerwowy i mogą pochodzić ze źródeł zewnętrznych jak i wewnętrznych. Natomiast kapitały obce mogą być krótkoterminowe, z okresem zapadalności do 1 roku oraz długoterminowe, z okresem zapadalności powyżej roku.
Do krótkoterminowych kapitałów zaliczamy: krótkoterminowe kredyty bankowe oraz kredyty handlowe, jak również bony pieniężne. A do długoterminowych kapitałów obcych zaliczamy: emisję obligacji i innych papierów wartościowych oraz bankowe kredyty inwestycyjne.

Wybór najwłaściwszego źródła finansowania należy do przedsiębiorstwa i nie powinien być przypadkowy. Powinno ono wziąć pod uwagę szereg różnych czynników, takich jak polityka firmy, konkurencja, potencjał rynku zbytu, perspektywy rozwoju. Dokładne przeanalizowanie i odpowiedni wybór, zapewni przedsiębiorstwu stabilność funkcjonowania i efektywny rozwój.

Finanse publiczne w państwie – jaka jest ich rola ?

Finanse publiczne to zasoby pieniężne państwa, czyli procesy gromadzenia oraz podziału środków publicznych, które znajdują się w dyspozycji budżetu państwa. Finanse publiczne to również wszelkie nietypowe środki finansowe, które pozwalają państwu na realizację jego zadań.

Finanse publiczne w przeciwieństwie do środków prywatnych, podlegają ściśle określonym regulacjom prawnym. Z nich są realizowane cele i zadania publiczne. Mają one następujące funkcje: funkcja alokacyjna, która wynika z tego, że finanse te są narzędziem alokacji zasobów, które są finansowane z funduszy publicznych. Kolejną funkcją jest funkcja redystrybucyjna, która stanowi że państwo dysponuje środkami finansowymi w ramach ponoszenia wydatków związanych z lokacją dóbr. Jest jeszcze trzecia funkcja, mianowicie stabilizacyjna, która służy łagodzeniu skutków, jakie powstają podczas realizowania dwóch wyżej wymienionych funkcji finansów publicznych.

Reasumując, finanse publiczne obejmują zasoby pieniężne państwa, które znajdują się w dyspozycji władz publicznych a także fundusze, które są gromadzone przez państwo poza budżetem, czyli tak zwane parabudżetowe. Zapewniają one sprawne realizowanie celów i zadań publicznych.

Czym jest etyka w biznesie ?

Etyka w biznesie ma w dzisiejszym świecie bardzo duże znaczenie. Niestety wiele przedsiębiorców, traktuje czynnik ludzki tylko poprzez pryzmat zysków, często zapominając o znaczeniu etyki w prowadzeniu działalności. Czy warto kierować się etyką w biznesie i jak to robić ?

Etyka w biznesie, to zespół norm rzetelnego i odpowiedzialnego postępowania przedsiębiorców, w relacjach z pracownikami i klientami. Postępowanie takie, powinno być zgodne z prawem i normami społecznymi. Oznacza to, że przedsiębiorca przede wszystkim musi sobie uświadomić, czym jest etyczne postępowanie i zrozumieć, że realizowanie etyki w biznesie, według obowiązujących norm, przynosi korzyści. Na czym to polega w praktyce ? Na pewno dotyczy to takich kwestii, jak sprawiedliwe wynagradzanie, uczciwe i równe traktowanie pracowników oraz przeciwdziałanie dyskryminacji w prowadzonym biznesie. Oczywiście stosowanie zasad etyki nie odnosi się tylko do pracowników zewnętrznych. Etyka w działaniu przejawia się również w podtrzymywaniu relacji z partnerami poprzez uczciwe wykonywanie zobowiązań czy też dostarczanie klientom wartościowych towarów i usług.

Z całą pewnością, warto kierować się zasadami etyki w biznesie, gdyż przestrzeganie wszelkich norm i wartości zapewni długofalowe korzyści danemu przedsiębiorstwu i podniesie jego atrakcyjność w oczach pracowników oraz klientów.

Czym jest ekonomia społeczna w biznesie ?

Definicji ekonomii społecznej jest wiele. Czym jest ekonomia społeczna i co to oznacza w praktyce ? Czy jest ważna i czy warto ją wspierać w codziennej działalności przedsiębiorstwa ?

Ekonomia społeczna, inaczej gospodarka społeczna jest ważnym elementem społeczeństwa obywatelskiego. Najbardziej popularna definicja ekonomii społecznej została opracowana przez europejską sieć badawczą EMES, według której za społeczeństwo społeczne, uznaje się działalność o celach społecznych, której zyski są inwestowane w cele lub wspólnotę a nie zwiększenie dochodu udziałowców bądź właścicieli.
Ekonomia społeczna to dziedzina, która łączy cele społeczne i ekonomiczne a jej podstawowym celem są przedsiębiorstwa społeczne. Ważną funkcją ekonomii społecznej jest integracja i rozwój społeczności, biorąc pod uwagę że przedsiębiorstwo społeczne działa głównie dla ludzi a nie dla zysku.
Co to oznacza w praktyce ? W wymiarze społecznym, przedsiębiorstwo prócz działalności handlowej lub produkcyjnej, powinno stale doszkalać swoich pracowników, inwestować w ich rozwój, co z pewnością będzie miało też wpływ na zwiększenie konkurencyjności działalności.

Podsumowując, ekonomia społeczna w biznesie jest szczególnie ważna. Przynosi bowiem niezależność ekonomiczną i pozwala na podniesienie wartości człowieka w firmie, niezależnie od zysków, jakie przynosi on danej działalności.

Jaki biznes warto otworzyć ?

Własny biznes daje nieograniczone możliwości. Dla wielu osób, otwarcie własnej firmy to cel życia zawodowego. Co jednak zrobić, gdy jest ten cel, a brakuje pomysłu, który warto wdrożyć w życie ?

Przed podjęciem tak ważnej decyzji, trzeba zastanowić się czym chcielibyśmy się zajmować. Są branże, które się intensywnie rozwijają i łatwo jest zaistnieć na rynku, a są też takie, gdzie o wiele trudniej jest wybić się ponad konkurencję. Warto dokładnie przeanalizować lokalny rynek i posiadać dużą orientację na temat firm konkurencyjnych. Pozwoli nam to odpowiedzieć sobie na pytanie: czy mam szansę zaistnieć i przetrwać w tej konkretnej branży ? Natomiast decydując się na konkretny biznes, musimy rozważyć jak wyróżnić się na tle konkurencji, tak by zostać zauważonym i zachęcić nabywców. Istotne jest w tym celu przeprowadzenie odpowiedniej kampanii reklamowej, która uświadomi społeczności lokalnej, że istniejemy i że warto spróbować skorzystać z naszych produktów czy też usług.

Tak naprawdę, każdy biznes niesie ze sobą ryzyko. Wiele a nawet wszystko, zależy od tego gdzie i co chcemy sprzedać. Dlatego, przed podjęciem takiej decyzji trzeba zrobić gruntowne rozeznanie danego rynku, by ograniczyć do minimum ryzyko niepowodzenia.

Gdzie oszczędzać finanse ?

Sposobów na oszczędzanie naszych zasobów finansowych jest kilka. Każdy z nas może podjąć decyzję, by przyjrzeć się swoim wydatkom, rachunkom i w końcu zadbać o własne sprawy finansowe. Jakie rozwiązania warto wdrożyć, gdy chcemy zaoszczędzić pieniądze ?

Metod jest wiele. Najważniejsze jednak jest to, by oszczędzać systematycznie. Regularność w odkładaniu pieniędzy jest kluczem do sukcesu. A gdzie najlepiej lokować oszczędności? To zależy od osobistych preferencji każdego z nas, od tego czy lubimy pieniądze trzymać w domu czy poza domem, czyli w instytucjach finansowych. Jeżeli w domu, to idealnie sprawdzi się system wkładania oszczędności do koperty. Jeżeli poza domem, to pole możliwości jest dużo większe. Praktycznym rozwiązaniem są rachunki oszczędnościowe w bankach. Niestety mają ograniczone oprocentowanie, ale za to można z nich wypłacać oszczędności w razie nagłego wypadku.
Innym sposobem oszczędzania są fundusze inwestycyjne. Najlepiej zainwestować w fundusze pieniężne i gotówkowe. Przy większym doświadczeniu, można inwestować w fundusze akcji, które są obarczone większym ryzykiem,

Z całą pewnością warto jest oszczędzać, gdyż nawet drobne sumy, po pewnym czasie przekształcą się w spory kapitał. Wszystko jednak zależy od naszej systematyczności w oszczędzaniu i budowaniu tym samym, naszego osobistego zaplecza finansowego.

Studia ekonomiczne – czy warto je wybrać ?

Wybór odpowiednich studiów to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Czy warto zdecydować się na studia z zakresu ekonomii, jeśli interesujemy się ekonomią ? Czy ten kierunek studiów zapewnia perspektywy na przyszłość ?

Ekonomia jest nauką społeczną, która posługuje się metodami matematycznymi. Opisuje ona produkcję, dystrybucję i konsumpcję dóbr, w skali krajowej, jak również międzynarodowej. Zatem absolwenci kierunków ekonomicznych powinni znać zasady, jakimi kierują się instytucje finansowe oraz rozpoznawać zjawiska i procesy gospodarcze. Na zatrudnienie mogą liczyć w administracji, zarówno publicznej jak i bankowej, firmach ubezpieczeniowych i maklerskich, bankowości, biurach rachunkowych. Wiedza ekonomiczna, ułatwi również założenie własnej działalności gospodarczej. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że studia ekonomiczne nie należą do najłatwiejszych kierunków studiów, jednakże ukończenie tego kierunku daje duże możliwości.

Jest pewne, że kończąc ekonomię, mamy szerokie perspektywy zawodowe. Ekonomia jest szeroką nauką i umożliwia wybór takiej specjalizacji, która będzie dla nas atrakcyjna. Jeżeli interesuje nas wiedza ekonomiczna, to zdecydowanie warto jest rozwijać się w tym kierunku.

Czy warto otworzyć własny biznes ?

Własny biznes, własna firma to marzenie wielu. W większości własny biznes kojarzy się z wolnością zawodową, brakiem stresu, niezależnością oraz satysfakcją, że jesteśmy panem własnego czasu. Czy rzeczywiście tak jest i czy otwarcie własnej firmy daje tak duże możliwości ?

Prowadzenie własnej firmy może dać wiele radości i satysfakcji, jednakże nie należy zapominać, że wymaga również odpowiedzialności, często determinacji i zaparcia w dążeniu do celu. Na początek potrzeba dobrego pomysłu i odwagi. Następnie cierpliwości, by załatwić wszelkie formalności związane z założeniem oraz prowadzeniem działalności. Gdy już przebrniemy przez trudny początek, będziemy mogli realizować nasz plan, czyli sukcesywnie rozwijać własny biznes.
Jakie daje to korzyści ? Możemy sami ustalić sobie godziny pracy, takie jakie nam odpowiadają. Elastyczny czas pracy będzie dla nas szczególnie ważny, jeśli posiadamy rodzinę, a tym bardziej jeśli mamy małe dzieci. Własny biznes można również połączyć z realizowaniem swojej pasji, wówczas praca będzie dla nas przyjemnością.

To tylko kilka korzyści, które możemy osiągnąć zakładając własną firmę. Musimy również pamiętać, że własny biznes to ogromna odpowiedzialność i wymaga wiele uwagi i myślenia o wszystkim, co może dotyczyć naszego interesu. Tylko dokładne przeanalizowania zalet i wad prowadzenia działalności, pozwoli nam podjąć decyzję, czy warto otworzyć własny biznes.

Finanse osobiste – czy warto oszczędzać ?

Oszczędzanie finansów osobistych może być dużym wyzwaniem. Regularne odkładanie pieniędzy wymaga dużo samodyscypliny, systematyczności i oczywiście chęci. Czy warto to robić i jakie to może przynieść korzyści ?

Nasz osobisty portfel z całą pewnością nie zubożeje, jeśli co miesiąc odłożymy niewielką bądź jeśli możemy sobie na to pozwolić, większą sumę pieniędzy. Natomiast posiadając oszczędności, zyskujemy spokój, poczucie bezpieczeństwa a w razie nagłego nieoczekiwanego wydatku, nie musimy zamartwiać się o to, od kogo pożyczyć pieniądze. Nasze finanse możemy oszczędzać, zbierając je do przysłowiowej skarpety lub też powierzając je instytucjom finansowym, poprzez lokowanie ich na kontach oszczędnościowych, lokatach lub inwestować w fundusze inwestycyjne.

Musimy pamiętać, że oszczędzanie naszych finansów to proces i im szybciej zaczniemy takie działania wprowadzać w życie, tym szybciej będziemy mogli się cieszyć nagromadzonymi środkami. Po pewnym czasie, gdy już uda nam się zgromadzić pewne środki, poczujemy satysfakcję oraz motywację do dalszych starań. Zatem warto podjąć decyzję o oszczędzaniu, tak by nasze finanse miały szansę się rozmnażać a potem należy mocno trzymać się tej decyzji i systematycznie odkładać ustaloną sumę pieniędzy. Może uda zacząć się już dziś?

Kto decyduje o sukcesie biznesu?

Niektóre pomysły na biznes okazują się strzałem w dziesiątkę. Inne kończą się porażką. To co je łączy to, to kto za to odpowiada. I tu odpowiedzieć jest bardzo prosta. Zawsze są to klienci. Dlatego prowadzą biznes musimy bardzo dobrze poznać swoich klientów, aby ostatecznie przygotowywać produkty i usługi, które będą się cieszyć ich zainteresowaniem. Zróbmy zatem analizę grupy docelowej. Bardzo ważne jest jednak to, ale analizę tę przeprowadził pomysłodawca biznesu. Nikt inny bowiem nie zna lepiej wizji biznesu niż jego założyciel. Musimy także pamiętać, że badanie klienta to nie działanie, które wykonujemy raz na początku prowadzenia działalności. Badania klientów musimy cyklicznie powtarzać. Żyjemy w zmieniającym się świecie. Zmieniają się także nasi klienci, ich potrzeby i oczekiwania. A z oczekiwaniami klientów zawsze musimy być na bieżąco. Pamiętajmy zatem, że badanie potrzeb klientów to proces ciągły. Wychodźmy zatem do swoich klientów, rozmawiajmy z nimi. Najgorsza jest sytuacja, w której zamykamy się w czerech ścianach naszego biura i nie zauważamy jak zmienia się rynek i nasze otoczenie biznesowe. Takie podejście zwykle kończy się bardzo źle. Nagle znajdujemy się w miejscu, w którym sprzedaż spada, a my nie mamy pojęcia dlaczego.

Jak ocenić swój pomysł na biznes?

Kiedy chcemy rozpocząć własnych biznes często zwlekamy z jego rozpoczęciem. Wynika to z tego, iż hamuje nas strach. Boimy się czy pomysł, na który wpadliśmy rzeczywiście jest dobry, czy jednak okaże się klapą. Na szczęście każdy pomysł na biznes możemy ocenić. I możemy do zrobić sami. Wystarczy, że odpowiemy sobie szczerze na kilka pytań. Po pierwsze, zastanówmy się nad problemem, który chcemy rozwiązać. Czy rzeczywiście jest to, aż tak duży problem, że warto zakładać dla niego biznes. No i oczywiście, czy nasze rozwiązanie okaże się właściwą odpowiedzią na ten problem. Kolejne pytanie jakie powinniśmy sobie zadać brzmi: czy będą chętni na zakup naszego produktu. Innymi słowy, dokładnie przeanalizujemy naszą grupę docelową i sprawdźmy czy znajdziemy klientów. Oceńmy się także na tle konkurencji. Tę z pewnością będziemy mieli. Musimy zatem wiedzieć czy jest coś w czym jesteśmy od nich lepsi. Zadajmy też sobie pytanie o strategię sprzedaży. Innymi słowy, jak chcemy sprzedawać nasze produkty i czy pomył na sprzedaż będzie skuteczny. Zadając sobie pytanie o wymienione aspekty biznesu i szczerze na nie odpowiadając będzie w stanie ocenić nasz pomysł i odpowiedzieć sobie jakie szanse ma nasz biznes na sukces.

Dobra prezentacja dla inwestora

Prowadząc biznes, a zwłaszcza na jego początku, spotkamy się z problemem jego finansowania. Chcąc się rozwijać, chcąc rozwijać firmę, musimy inwestować dodatkowe środki. Niestety nierzadko będzie nam to tego brakowało własnych zasobów finansowych. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest pozyskanie finansowania z zewnątrz. Możliwości mamy wiele, jednak jedną z najkorzystniejszych jest zainteresowanie swoim pomysłem innego inwestora. Warto się na takie spotkanie gruntownie przygotować. Jednym z kluczowych elementów będzie prezentacja. Należy ją zrobić profesjonalnie. Powinna się ona zaczynać od krótkiego wprowadzenia. Krótki opis projektu i firmy. Drugim elementem jest opis zespołu ludzi, którzy będą przy projekcie pracować. Nie możemy zapomnieć, aby opisać cel, dla którego to robimy. Należy opisać problem jaki tworzony przez nas produkt będzie rozwiązywał. Powinniśmy także pokazać swoje zalety na tle konkurencji. Innymi słowy, pokażmy w czym będziemy lepsi niż konkurencja. I oczywiście elementy najważniejsze. Musimy przedstawić swój model biznesowy, potrzeby inwestycyjne oraz prognozy finansowe. Potencjalny inwestor musi wiedzieć w co inwestuje, ile, czy pomysł ma szansę na powodzenie oraz ile i kiedy na tym biznesie zarobi.

Jak znaleźć pomysł na biznes?

Czasem w życiu człowieka przychodzi taki moment, kiedy chcemy zostawić pracę na etacie i założyć własny biznes. Jest w tym tylko jeden problem. Nie ma pomysłu na własną działalność. Istnieją jednak sposoby, aby ten pomysł na biznes znaleźć i zacząć go realizować. Warto się tych zasad trzymać. Po pierwsze, biznesu nie powinniśmy otwierać pochopnie i na siłę. Tutaj potrzebna jest rozwaga. Musimy być pewnie tego czym chcemy się zająć, aby nie okazało się w krótkim czasie, że tego pożałujemy. Po drugie, podróżuj i spotykaj się z ludźmi. Zmień swoje otoczenie i bądź otwarty na inność. Dzięki podróżom i poznawaniu nowych ludzi może pojawić się w naszej głowie naprawdę ciekawy pomysł na biznes. Po trzecie, rozglądaj się. Spróbuj analizować swoje otoczenie. Być może dostrzeżesz różne problemy, z którymi spotykają się ludzie. Może pokazać się, że pomysłem na nowy biznes będzie ich rozwiązanie. Kolejna zasada dotyczy popytu. Jeśli już wpadniemy na jakiś pomysł biznesowy to sprawdźmy czy rzeczywiście będzie na nie zapotrzebowanie. Innymi słowy, czy znajdziemy zainteresowanie potencjalnych klientów. W końcu ktoś nasz produkt będzie musiał kupować. To ogólne zasady, których warto się trzymać myśląc o nowym biznesie.

Trzy ważne obszary prowadzenia biznesu

Każdy biznes jest inny. Przedsiębiorcy prowadzą swoją działalność w wielu dziedzinach. Branż jakie mamy na rynku jest na prawdę wiele. Jednak to co ich łączy to trzy obszary prowadzenia biznesu, które są niezależne od tego jaki rodzaj działalności gospodarczej prowadzimy. Jeśli mielibyśmy wymieć te trzy obszary, które łączą każdy biznes to moglibyśmy wymienić: dopracowany produkt lub usługę, sprawnie działający dział obsługi klienta (w tym sprzedaż) oraz dobrze funkcjonujący marketing. Nieważne jaki biznes prowadzimy, to te trzy elementy są nierozłączne.

Po pierwsze produkt. Ten musi być dopracowany do perfekcji. Musimy naprawdę dobrze znać oczekiwania naszej grupy docelowej, ale przedstawić im odpowiednią ofertę. Nie ważne czy sprzedajemy określony produkt, czy świadczymy usługi w jakieś dziedzinie. Zawsze musimy wiedzieć czego oczekują od nas klienci, a następnie musimy odpowiedzieć na ich potrzeby.

Po drugie obsługa klienta. Jest to niezwykle ważny aspekt działalności każdego biznesu. Nie możemy zrazić do siebie naszych klientów. Dlatego zadbajmy o wykwalifikowanych pracowników, którzy profesjonalnie obsłużą naszych klientów.

Po trzecie marketing. Reklama jest dźwignią handlu. Nie możemy o niej zapomnieć. Jeśli chcemy, aby nasz biznes osiągnął sukces, musimy przekonać do naszym produktów, bądź usług swoich potencjalnych klientów.

Zasady w biznesie

Jak wiele dziedzin naszego życia, także i biznes kieruje się pewnymi zasadami. Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju dekalog, którym trzeba się kierować jeśli chcemy osiągnąć w biznesie sukces. Można wymieć trzy najważniejsze takie zasady.

Zasada pierwsza: Planuj. Można powiedzieć też inaczej, żadnej biznesem nie powinien działać z przypadku. Nic dobrego z tego nie będzie. Wszystkie nasze decyzje biznesowe powinny być zaplanowane i przemyślane.

Zasada druga: Źródło finansowania. Kiedy zaczynamy swoją przygodę z biznesem dobrze wiemy, że od razu nie będziemy zarabiali dużych pieniędzy. Często jest odwrotnie. Najpierw musimy zainwestować środki na start, które dopiero w przyszłości będą się nam zwracać. Dlatego zadbajmy o płynność finansową. Jej brak może oznaczać koniec interesu.

Trzecia zasada: Badaj swoich klientów. Wielu biznesmenów na początku popełnia ogromny błąd. To kończy się klęską. Błąd ten polega na tym, że nie przeprowadzają analizy swojej grupy docelowej. Często patrzą na nią subiektywnie i bez żadnych dowodów uważają, że sami wiedzą najlepiej czego potencjalni klienci chcą. Na koniec okazuje się, że jest zupełnie inaczej.

Chcąc prowadzić biznes warto się tych zasad trzymać.

Prawo popytu i podaży w ekonomi

Takie pojęcia jak popyt i podaż zna chyba każdy. Może nie wszyscy dobrze rozumieją co dokładnie oznaczają, jednak na pewno choć raz je słyszeli. Popyt i podaż to pojęcia związane z ekonomią i stanowią jedno z podstawowych praw ekonomi. Dlatego wiedzieć co oznacza powinien jednak każdy. Prawo popytu i podaży to podstawowe prawo, które reguluje wszelkie mechanizmy rynkowe, które w ekonomi określają zależności między wielkością popytu, wielkością podaży, a wysokością cen produktów i usług na rynku. Tłumacząc to w prostych słowach można powiedzieć, że popyt to zainteresowanie obywateli zakupem danego produktu. Im większe zainteresowanie, tym większy popyt. Ma to swój wpływ na ceny produktów. Zasada popytu mówi, że im wyższa jest cena produktu, tym bardziej popyt maleje. Natomiast jeśli cena spada, wówczas rośnie popyt na ten produkt. Podaż z kolei oznacza ilość produktów na rynku. Wielkość podaży związana jest z ceną produktów. Jeśli cena produktu wzrasta, wówczas wzrasta także wielkość podaży na danych produkt. Warto zależności te znać. Choć na co dzień nie zaprzątamy sobie głowy zasadami ekonomi to warto być świadomym, że prawo pobytu i podaży ma istotny wpływ na nasze codzienne życie.

Spółka z o. o. jako forma prowadzenia biznesu

Chcąc prowadzić biznes musimy zdecydować się na formę prowadzenia działalności gospodarczej. Możliwości mamy bardzo wiele. Możemy wybrać jeden z typów spółek. Jak można zauważyć najpopularniejszą formą prowadzenia biznesu w postaci spółki jest spółka z o. o., czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na nowa bardzo wiele zalet. Co ciekawe do utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie potrzebujemy kilku wspólników. Spółkę z o. o. możemy założyć sami. Istnieje bowiem pojęcie jednoosobowej spółki z o. o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością najczęściej składa się z dwóch organów. Są nimi zgromadzenie wspólników oraz zarząd. Wspólnicy to najwyższa władza w firmie, to oni bowiem powołują i odwołują zarząd, który prowadzi sprawy spółki. Zarząd spółki może składać się z minimum jednej osoby. To on prowadzi wszystkie sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Duża popularność spółek z o. o. bierze się właśnie z ograniczonej odpowiedzialności jej wspólników. Rejestrując spółkę z o. o. wspólnicy zobowiązani są do wniesienia kapitału początkowego. Aktualnie wynosi on 5000 złotych. I właśnie w kapitale początkowych jest ograniczona odpowiedzialność. Wspólnicy bowiem za zobowiązania spółki odpowiadają jedynie do wysokości wkładu własnego.

Ważne pojęcia związane z naszymi finansami

Wciąż obracamy środkami finansowymi. Wykonujemy przelewy, płacimy lub środki wpadają na nasze konto. Niby zwykła rzecz i na co dzień nie zastanawiamy się nad tym jak funkcjonuje nasze konto. To błąd, ponieważ często ma to duży wpływ na nasze finanse. Poznajmy zatem kilka najważniejszych pojęcie, które dotyczą finansów. Pierwszym z nich jest okres bezodsetkowy. Termin ten najczęściej używany jest w zakresie użytkowania kart kredytowych. Jak można się domyśleć okres bezodsetkowy to czas, w którym możemy zapłacić swoje zobowiązanie na karcie bez odsetek. Najczęściej banki dają nam na to nawet 60 dni. Kolejne pojęcie to średnie saldo na rachunku bankowym. Średnie saldo liczy się dość prosto. Sumujemy stan konta z każdego dnia miesiąca, a następnie dzielimy tę kwotę przez liczbę dni w miesiącu. W ten sposób otrzymamy średni stan konta. Często banki wymagają minimalnego średniego stanu konta. Można wówczas liczyć na przykład na mniej odsetki na karcie lub dodatkowy debet. Warto także wspomnieć o takim pojęciu jak oprocentowanie w skali roku. Banki najczęściej oferują lokaty z oprocentowanie w skali roku. Oznacza to, że jeśli skorzystamy z lokaty na np. 3 procent na trzy miesiące to nie otrzymamy zysku w postaci 3 procent od kwoty. Zysk będzie proporcjonalny do czasy trwania lokaty.

Na co zwócić uwagę wybierając konto internetowe?

Rozwój globalnej sieci daje nam coraz więcej możliwości i coraz bardziej ułatwia nam życie. Tak samo jest także w świecie finansów. Tutaj także możliwości internetu są już od dawna wykorzystywane. Jednym z takich produktów finansowych, który oferują nam banki są konta internetowej. Dziś to już praktycznie norma i standard. Prawie każdy z nas posiada taki rachunek. To bowiem ogromna wygodna. Zamiast specjalnie udawać się osobiście do oddziału banku, wszystkie operacje, takie jak na przykład przelew możemy zrobić w domu, przez ekranem monitora. Wybierając konto internetowe zwróćmy uwagę na kilka elementów. Jednym z nich są koszty korzystania z bankomatów. Sprawdźmy z jednej strony jak duża jest sieć bankomatów banku, w którego korzystamy (tam opłata nie zostanie pobrana), a z drugiej strony ile taka opłata wyniesie jeśli skorzystamy z bankomatu innej placówki. Jeśli korzystamy często z bezgotówkowych form płatności, sprawdźmy jaką kartę oferuje nam bank. Przede wszystkim zwróćmy uwagę jakie są opłaty związane z jej użytkowaniem oraz czy posiada ona jakieś ograniczenia, na przykład dzienny limit wypłat. I ostatni element i najbardziej oczywisty, czyli funkcjonalność konta. Sprawdźmy czy przez internet możemy zrobić wszystkie operacje jakie moglibyśmy wykonać w oddziale banku.